พรรคพลังประชารัฐ เลือกตั้งปี2566
พรรคพลังประชารัฐแคนดิเดต : พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

สโลแกนพรรค

พลังประชารัฐ พลังเพื่อชาติไทย

นโยบายเด่น

พรรคพลังประชารัฐ

 • บัตรประชารัฐ ซึ่งต่อยอดมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
 • สวัสดิการรายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการหรือความจำเป็นพื้นฐานที่แตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาชีพรับจ้าง
 • สวัสดิการคนเมือง เพราะคนเมืองผู้มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
 • หมดหนี้มีเงินออม พรรคพลังประชารัฐจะช่วยทุเลาภาระหนี้ให้กับ 6 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ข้าราชการ SMEs ครู และนักศึกษา
 • โครงการบ้านล้านหลัง พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง จึงมีโครงการบ้านล้านหลังประชารัฐ
 • สานต่อสิ่งทีรัฐบาลปัจจุบันได้ดำเนินการไว้
 • บ้านสุขใจวัยเกษียณ เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงต้องทำให้คนสูงวัยมีความสุข ด้วยโครงการบ้านสุขใจวัยเกษียณ
 • สิทธิที่ดินทำกิน เมื่อมีบ้านแล้วก็ต้องมีที่ดินทำกิน โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • การศึกษา 4.0 พรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องทำให้ทุกคนมีโอกาส มีอนาคต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงคนทำงาน
 • กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค เนื่องจากความเหลื่อมล้ำส่วนหนึ่งมาจากการกระจุกตัวของความเจริญอยู่ที่กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐจึงมีนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น EEC จะต้องมีการต่อยอด รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อีสาน 4.0, ล้านนา 4.0 และด้ามขวาน 4.0 โดยให้แต่ละภูมิภาคเชื่อมต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ CLMV และเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในอนาคต
 • สร้างเมืองน่าอยู่ ใกล้บ้าน มีงานทำ ปัจจุบัน ปัญหาความเหลื่อมล้ำเกิดจากการกระจุกตัวของเมืองเพียงไม่กี่เมือง จึงจำเป็น
 • จะต้องสร้างเมืองให้น่าอยู่และทำให้เมืองเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยแนวคิด “15 เมืองหลัก 15 เมืองรอง” ซึ่งจะทำให้
 • เกิดการลงทุนครั้งใหญ่ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างที่อยู่อาศัย พัฒนาย่านธุรกิจ
 • ย่านนวัตกรรม เพื่อจะได้ไม่ต้องมาพึ่งพิงเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพฯ อีกต่อไป
 • ชุมชนประชารัฐ ร่วมพัฒนาบ้านเกิด “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้ทุกคน
 • อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด โดยจะมี “กองทุนพัฒนาชุมชนประชารัฐ” จะมีแหล่งน้ำชุมชน โครงการป่าไม้มีค่า และสร้างวิสาหกิจชุมชน
 • เมืองอัจฉริยะสีเขียว เพื่อความสุขของทุกคน เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ คนจะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อม เราจะปรับเป็นเมืองอัจฉริยะสีเขียวเพื่อความสุขของทุกคนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคน เพื่อให้คนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างมีความสุข
 • สังคมประชารัฐสีขาว สังคมจะสงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปันได้ ต้องเป็นสังคมประชารัฐสีขาว ที่ “ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา”
 • Bangkok 5.0 ผุด 9 ย่านนวัตกรรม พัฒนาย่านการค้า คืนคลองสวยน้ำใสให้คนกรุง สร้างเครือข่ายคมนาคมที่สมบูรณ์ผ่านเทคโนโลยี 5G
 • ยกระดับความสามารถผู้ผลิต 5 ล้าน Smart SMEs 1 ล้าน, Smart Farmers 1 ล้าน, Startups 1 ล้าน,Makers และ 1 ล้านค้าปลีกชุมชน
 • ก้าวสู่เกษตรประชารัฐ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ด้วยนโยบาย “3 เพิ่ม 3 ลด” นั่นคือ “เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรมเพิ่มทางเลือก” และ “ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน”
 • กระจายรายได้ กระจายโอกาส ด้วยการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ สร้างเส้นทางเชื่อมโยงชุมชนสู่ชุมชน
 • ชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจแบ่งปัน เพราะจุดแข็งของประเทศไทย ประการหนึ่ง คือ ความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของความเกื้อกูลแบ่งปัน
 • สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่ประเทศไทยมีโอกาสแข่งขันในเวทีโลกและตอบโจทย์ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมถึงการเกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาพ พลังงานและการท่องเที่ยว
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต การที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในครั้งนี้ จำเป็นจะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ เน้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะ 5G
 • ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เน้นการปฎิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 • นโยบายเพิ่มค่าจ้างและค่าแรง ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ปริญญาตรีเงินเดือน 2 หมื่น อาชีวะเงินเดือน 1.8 หมื่น
 • เด็กจบใหม่ยกเว้นเสนอภาษี 5 ปี เสนอยกเว้นภาษี
 • พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี ลดภาษี 10% บุคคลธรรมดา
 • นโยบาย “มารดาประชารัฐ”

แคนดิเดตนายกฯจากพรรคพลังประชารัฐ

พล.อ.ประวิตร

พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชื่อเล่น บิ๊กป้อม เป็นรองนายกรัฐมตรี เดิมเป็นผู้บัญชาการทหารบก และรมว.กลาโหม ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
01
00

ข่าวเกี่ยวข้องพรรคพลังประชารัฐ